union for people's democracy Home        Recent       Archives       Links      Contact us    าษา„—ย    english_site_home

Announcement         Union for People's Democracy        About us
          สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน


stop tolaeThis
August 09th 2012, the UPD sent a letter to Mr. Wisoot Chainaroon the Second Vice President of Thai Parliament urging the Government  to go on in the process of ratification of Rome Statute. Photos from Thairatparliament1


parliament4
parliament4 parliament5
 
http://www.radioparliament.net/news1/news.php?id_view=4385

9 ส.ค. 55 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 รับการยื่นเรื่องจากสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ที่เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาไทยสนับสนุนรัฐบาลเข้าเป็นภาคีสมาชิกศาลอาญา ระหว่างประเทศ

   นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 รับการยื่นเรื่องจาก นางกรรณิการ์   นีลเซ่น ผู้แทนสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน พร้อมสมาชิกกลุ่มสหภาพฯ ที่ขอเสนอให้สมาชิกรัฐสภานำเสนอข้อเรียกร้องของประชาชน ที่ต้องการให้รัฐบาลไทยดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าในสัตยาบรรณธรรมนูญกรุง โรม ให้ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC: International Criminal Court) โดยเร็ว โดยระบุว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิก  ICC เพื่อยุติการทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเพื่อนำความยุติธรรมมาให้เหยื่อและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปราบ ปรามอย่างนองเลือด อย่างไรก็ตาม สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ได้นำรายชื่อประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ายื่นต่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและจะนำมา ยื่นเพิ่มเติมให้ครบจำนวนกว่า 1 หมื่นรายชื่อ เพื่อเตรียมเสนอเป็นร่างกฎหมายอนุมัติพันธะกรณีกรุงโรมต่อไป

ลักขณา  เทียกทอง / ข่าว
วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ / เรียบเรียง

http://www.dailynews.co.th/politics/148595

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 15:26

วันนี้ ( 9 ส.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่รัฐสภา สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน นครหลวงปรัสเซลส์ เบลเยี่ยม ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง นำโดยนางกรรณิการ์ นีลเซ่น พร้อมคณะนำรายชื่อสมาชิกซึ่งมีทั้งชาวไทยที่อยู่ในยุโรปและในประเทศไทยหมื่น รายชื่อเข้ายื่นต่อนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่  2 เรียกร้องให้รัฐสภาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นำเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐสภาและรัฐบาลไทยให้ลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม เพื่อเข้าเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ไอซีซี คอร์ท โดยสมบูรณ์ โดยอ้างเหตุผลว่าประเทศที่มีลักษณะพิเศษมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เหมือนกับประเทศไทย เช่น อังกฤษ เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น สเปน ประเทศเหล่านี้ก็ได้ให้สัตยาบันกับศาลอาณาระหว่างประเทศแล้ว

http://www.blueskychannel.tv/news/1277
นางกรรณิการ์ นีลเซ่น ผู้แทนในนามของ สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน  เดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นเอกสารถึง นาย สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนาย วิสุทธิ์ ชัยณรุณ รอง ประธานสภา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับการลง สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมให้ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ icc จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแสดงจุดยืนและแสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมด้านสิทธิ มนุษยชน และเร่งรัดเข้าร่วมภาคีดังกล่าวเพื่อให้ยุติการทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมกันนี้จึงต้องการให้ประธานสภาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรด้วย

แดงปรัสเซลส์จี้สภาเป็นสมาชิกICC
http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=396902
ผู้แทนสหภาพเพื่อประชาธิปไตย เข้ายื่นเอกสารถึง "สมศักดิ์" ผ่าน รองประธานรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก ICC โดยเร็ว 
นาง กรรณิการ์ นีลเซ่น ผู้แทนในนามของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน เดินทางมายังรัฐสภา เพื่อยื่นเอกสารถึง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นายวิสุทธิ์ ชัยอรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าในสัตยาบรรณธรรมนูญ กรุงโรม ให้ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC โดยเร็ว ทั้งนี้จึงขอให้รัฐบาลไทยแสดงจุดยืนและแสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมด้านสิทธิ มนุษยชน และเร่งรัดเข้าร่วมภาคีดังกล่าว เพื่อให้ยุติการทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมกันนี้จึงต้องการให้ประธานรัฐสภา ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=644906&lang=T&cat=&key=

สหภาพปชต.จี้รบ.ลงสัตยาบันกรุงโรมหวังไทยเป็นสมาชิกICC


ที่รัฐสภา วันที่ 9 ส.ค.55 เวลา 14.30 น. นางกรรณิการ์ นีลเซ่น ผู้แทนในนามของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน นครหลวงปรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม พร้อมด้วยแนวร่วมประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือ และสำเนารายชื่อจำนวน 10,000 ชุด กับนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ในฐานะตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าสู่การให้สัตยาบันต่อ ธรรมนูญกรุงโรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ของศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC (International Criminal Court)

นางกรรณิการ์ กล่าวว่า 1.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแสดงจุดยืนในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการให้นำไปสู่ความคืบหน้า ในการลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมเพื่อเป็นภาคีกับศาลอาญาระหว่างประเทศ 2. เรียกร้องให้รัฐบาลไทยถือเป็นนโยบาย ในการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกกับศาลอาญาระหว่างประเทศ เพื่อยุติการกระทำความผิดโดยไม่ต้องรับโทษ และ 3.เรียกร้องให้รัฐสภาที่ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภานำเสนอข้อเรียกร้อง ของ ประชาชนต่อรัฐสภาและรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทย ลงนามในสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม เพื่อเป็นภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศต่อไป

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000098015
9 สิงหาคม 2555 16:57 น.
นางกรรณิการ์ นีลเซน ผู้แทนในนามของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน เดินทางมายังรัฐสภา เพื่อยื่นเอกสารถึงนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าในสัตยาบันธรรมนูญ กรุงโรม ให้ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ICC โดยเร็ว
        ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลไทยแสดงจุดยืน และแสดงความมุ่งมันส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน และเร่งรัดเข้าร่วมภาคีดังกล่าว เพื่อให้ยุติการทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมกันนี้จึงต้องการให้ประธานรัฐสภาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรด้วย

เรียกร้องรัฐบาลผลักดันไทยเป็นภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศ

http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

http://news.thaipbs.or.th/content/

สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ยื่นหนังสือต่อสภาให้ไทยเป็นภาคีสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศ

วันนี้ ( 9 ส.ค.) ที่รัฐสภา นางกรรณิการ์ นีลเซ่น ผู้แทนในนามของ สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน  เดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นเอกสารถึง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาผ่านนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมให้ไทยเป็นภาคีสมาชิกของ ศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ ไอซีซี

รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนและแสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมด้าน สิทธิมนุษยชน และเร่งรัดเข้าร่วมภาคีดังกล่าว เพื่อให้ยุติการทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมกันนี้ต้องการให้ประธานรัฐสภาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรด้วยBack to  top