UPD logo
Home    Recent    Archives    Links   Contact us   ภาษาไทย    english_site_home

Announcement of the UPD Union for People's Democracy
stop tolae

สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน                                               15 ตุลาคม 2554

เรื่อง สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ลงมติปรับรูปแบบสหภาพ
เป็นแบบ unincorporated association ( de facto association )

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมาสมาชิกสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ได้แก่ตัวแทนของเยอรมัน สวิส เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และเบลเยี่ยม ได้ประชุมปรึกษาหารือทางสไก้ป์เกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบองค์กร จากเดิมที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ กรุงบรัสเซลส์ ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ เนื่องจากรูปแบบเดิมทำให้สมาชิกรู้สึกถูกกดดันจากกองเลขา เรื่องต้องหาทุนจ้างกองเลขาคือคุณจรรยา ยิ้มประเสริฐ ที่เรียกร้องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน
นอกจากนี้ยังมีข่าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหภาพเมื่อประมาณวันที่ 27 กันยายน 2554
มีผู้ไม่ประสงค์ดีได้ใช้ชื่อของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนไปขอรับทุนการสนับสนุนจากพรรคการเมืองในประเทศไทย บุคคลที่กล่าวอ้างชื่อของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนนั้น เราก็ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มใด
              
 ด้วยเหตุผลข้างต้นและเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหน้า สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ลงมติปรับรูปแบบสหภาพเป็นแบบ unincorporated association ( de facto association )

ที่ประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยที่จะรวมกลุ่มทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เป็น freedom of association

ที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียน เนื่องจากจะไม่มีการหาทุน ไม่มีรายได้เข้าสหภาพและดังนั้นจึงไม่มีการผูกพันทรัพย์สินหรือรับบริจาค ในกรณีนี้ก็คือการที่สมาชิกแต่ละคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความเสรีของคนที่อยู่ในองค์กรด้านเรียกร้องประชาธิปไตย สมาชิกของสหภาพแต่ละประเทศเป็นอิสระในการดำเนินงานและบริหารของกลุ่มตัวเอง ไม่มีตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ไม่มีการเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานกองเลขา ไม่มีการจัดจ้างงานเพื่อการขับเคลื่อนสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนทั้งสิ้น

หากจะมีหนังสือติดต่อประสานงาน หนังสือแถลงการณ์ หรือกิจกรรม action ที่จะออกจากสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ในนามของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน จะต้องมีการประชุมลงมติจากสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกทุกกรณี

สมาชิกที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือทางสไก้ป์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ลงมติเป็นเอกฉันท์ปรับรูปแบบสหภาพเป็นแบบ unincorporated association ( de facto association ) จึงขอประกาศแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบดังนี้

1.ตำแหน่งต่าง ๆ
ที่ได้ประกาศไว้ในแถลงการณ์ คำประกาศก่อตั้งสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน  2011
- ตำแหน่งต่าง ๆ เช่นประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ การศึกษาและสื่อ ผู้ประสานงานประเทศ ตำแหน่งต่าง ๆ อำนาจหน้าที่หรือสิทธิใด ๆ ถือเป็นอันสิ้นสุดและตกไป

ผู้ที่มีรายนามในตำแหน่งต่าง ๆ ในแถลงการณ์เป็นเพียงสมาชิกธรรมดา ของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน  ไม่มีอำนาจหรือสิทธิใด ๆ ในการติดต่อองค์กรต่าง ๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สมาชิกแต่ละคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความเสรีด้านเรียกร้องประชาธิปไตย สมาชิกของสหภาพแต่ละประเทศเป็นอิสระในการดำเนินงานและบริหารกลุ่มของแต่ละประเทศ

2. ยกเลิกโลโก้๊ของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ที่คุณริชาร์ดกรุณาสนับสนุน จะใช้โลโก้ใหม่ที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุมและลงมติรับรองจากสมาชิกสหภาพครั้งต่อไป

3. ยกเลิกอีเมล์กลางของกองเลขาที่คุณจรรยา  ยิ้มประเสริฐ ที่ใช้ติดต่อในนามของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน  นับตั้งแต่บัดนี้อีเมล์ savethailand@gmail.com ถือว่าตกไป ไม่เกี่ยวข้องกับ สหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน สำหรับเมล์ใหม่ที่จะติดต่อกับของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน  stop112(at)unionforpeoplesdemocracy.net

หนังสือเอกสารใดที่ออกจากคุณจรรยา  ยิ้มประเสริฐ ในนามสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน ทางสหภาพฯขอแจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับสหภาพประชาธิปไตยประชาชนทั้งสิ้น เนื่องจากไม่ได้ผ่านการลงมติของสมาชิกสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชน

ทั้งนี้ทางสหภาพฯได้ส่งหนังสือแจ้งคุณจรรยา ยิ้มประเสริฐและอ.จรัล ดิษฐาอภิชัยตลอดจนสมาชิกของสหภาพฯ ทราบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตย

สมาชิกสหภาพประชาธิปไตยเพื่อประชาชน